top of page

Ofte stilte spørsmål

Vi har laget en oversikt over de spørsmålene og svarene som vi ofte diskuterer i våre kundemøter nedenfor. Vi klarer nødvendigvis ikke å svare utfyllende på alle spørsmålene her da alle vi er i dialog med kommer med sin egen, unike historie. Derfor ønsker vi å treffe flest mulig av de som er interesserte i deleie med CoOwner, i et introduksjonsmøte hvor vi kan bli bedre kjent og svare på spørsmål knyttet til konseptet. Det viser seg at vi ofte kan finne muligheter sammen, og selv om løsningen ikke ligger klar på bordet i dag, så kan vi i det minste foreslå en plan for hvordan du kan komme deg inn i boligmarkedet så snart som mulig. Sammen for å eie, som vi liker å kalle det!

CoOwner hjelper deg å kjøpe bolig gjennom medeierskap

Hvem er CoOwner?

En ny, profesjonell aktør etablert i 2020, med røtter i Sandnes, Rogaland. CoOwner tilbyr en ny og unik medeierskapsmodell til boligkjøpere i det private boligmarkedet med formål å hjelpe flere til å eie egen bolig.  Vår visjon er å bekjempe økonomisk og sosial ulikhet gjennom å bidra til at flere kan eie sitt eget hjem. Gjennom vår modell for medeierskap tilbyr vi muligheten til en raskere vei inn i boligmarkedet for deg som ikke har nok egenkapital til å kjøpe bolig på egenhånd. Vi investerer egenkapital sammen med deg og står bak boliglånet som solidarisk medlåntaker. Vi deler derfor de samme økonomisk incentivene som deg i å bygge egenkapital i boligen gjennom sparing og verdiutvikling over tid i en bolig som vi begge er komfortable med å investere i. Når du treffer oss vil vi typisk være interessert i å vite litt mer om din økonomi og dine planer for å bli boligeier. Sammen vil vi utarbeide et løsningsforslag der målet er å sette deg i stand til å kjøpe bolig. Bli bedre kjent med oss ved å trykke "Team" i hovedmenyen.

Kan hvem som helst kjøpe bolig med CoOwner?

Ja, men dette betinger at du har noe egenkapital selv og god nok betjeningsevne. Prøv gjerne vår boligkalkulator under. CoOwner kjøper kun bolig sammen med boligkjøpere som har til intensjon å flytte inn i boligen selv. Boligkjøpere som ønsker sekundærbolig for utleie/spekulasjon kan ikke kjøpe bolig sammen med CoOwner.

Hvor mye egenkapital trenger jeg for å kjøpe bolig med CoOwner?

Når en inngår et medeierskap med CoOwner så kan dette gjøres i ulike eierbrøker, tilpasset din egenkapital. Det vil si at du og CoOwner til sammen stiller 15% av boligens verdi i egenkapital. Vi liker å bruke en eierbrøk på 50/50 som et utgangspunkt, hvor du stiller med halvparten og CoOwner den andre halvparten. Dersom du skal kjøpe en bolig til f.eks. kr 3 million sammen med CoOwner i en 50/50 eierbrøk så betyr det at hver av oss stiller med kr 225.000, altså halvparten av egenkapitalkravet på kr 450.000 (15% av boligens verdi). Dokumentavgiften på kr 75.000 (2,5% av boligens verdi) må du dekke selv slik at boligen kan bli tinglyst 100% på deg som boligkjøper. Dette er fordi intensjonen er at du skal eie boligen uten oss i enden av vårt partnerskap, og på denne måten slipper vi å gjøre unødvendig mange tinglysninger, samt innbetalinger av dokumentavgift etterhvert som du skal overta andeler av boligen. Totalt må du derfor ha kr 300.000 i egenkapital i en slik 50/50 eierbrøk. Skulle du derimot kjøpt denne boligen på egenhånd så måtte du hatt kr 525.000 i egenkapital. Du kan prøve kalkulatoren vår nederst på siden hvis du ønsker å se hva du behøver av egenkapital for ulike eierbrøker i boliger til ulike kjøpesummer.

Hva med boliglånet?

Hvis du har nok egenkapital til å bli medeier med CoOwner så vil vi sette deg i kontakt med banken. Banken vil gjøre den samme vurderingen av din økonomi som i alle andre tilfeller, bortsett fra at banken vet at den egenkapitalen du selv mangler vil bli dekket av CoOwner. I boligkjøpet på 3 million vil vi ha et felles boliglån på kr 2.550.000 (85% av boligens verdi) med pant i boligen, hvor du vil være hovedlåntaker og CoOwner solidarisk medlåntaker. Det betyr at vi stiller oss bak både egenkapitalen og boliglånet sammen med deg. En tommelfingerregel er at banken kan låne deg opptil 5 ganger samlet brutto årsinntekt, fratrukket gjeld som f.eks studielån, billån og kreditt-/forbrukslån (inklusiv ubrukte kredittrammer på kredittkort). Du skal også kunne tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. Under vårt partnerskap vil du betjene hele boliglånet, og på den måten vil du også dekke en forholdsmessig og rimelig leie for den andelen av boligen CoOwner eier, men som du disponerer fullt ut. Dette er en forenkling som gjør at banken forholder seg til én innbetaling fra oss begge og som samtidig gir deg muligheten til å bevise overfor banken at du kan betjene hele boliglånet den dagen du skal eie boligen uten oss. Terminbeløpet på boliglånet blir dermed din månedlige utgift og det trekkes automatsik fra din bankkonto av banken. Det vil ikke være noen pengestrømmer direkte til CoOwner gjennom vårt partnerskap.

Kan jeg kjøpe mindre enn 50% av boligen?

Ja det kan du. Dersom forholdende ligger til rette for det så kan du starte med en eierbrøk på alt i fra 30% til 90% i et medeierskap med CoOwner, men kun i hele tideler. Dvs. du kan ikke eie 45%, men du kan eie 40% eller 50%. Konsekvensen av å starte medeierskapet med en mindre andel enn 50% er at det vil ta lenger tid før du eier boligen 100%, og motsatt dersom du starter med en høyere andel. Dersom du ønsker å starte med en mindre andel av egenkapitalen, f.eks 30%, påvirker det ikke de månedlige utgiftene dine (Terminbeløpet), men som følge av at du eier en mindre andel av boligen vil følgelig en mindre andel av avdrag og verdistigning falle ned på din andel i boligen frem til du eventuelt øker din eierandel. I praksis betyr dette at det vil ta noe lengre tid å innløse hele egenkapitalen med en slik eierbrøk enn ved en 50% eierbrøk fordi du starter med en mindre andel. Vi anbefaler alltid at du har størst mulig eierandel, fordi det alt annet like vil sette deg raskere i stand til å oppnå fullt eierskap i boligen. Vi har ingen intensjon om å ha en høyest mulig eierandel i boligen din, og vi har heller ingen mål om at partnerskapet skal vare lengst mulig. Det som er best for deg er også best for oss. Vi deler målet om at du skal eie boligen så fort du er finansielt moden for det.

Kan jeg øke eierandelen min underveis i medeierskapet?

Ja det kan du. Vi anbefaler alle boligkjøpere å øke eierandelen ved anledning, da dette gir en raskere vei til fullt eierskap. Det er faste innløsningsperioder underveis i medeierskapet, én gang pr år i april måned. Dersom du ønsker å innløse eierandeler så må dette skje i hele tideler av gangen, for eksempel kan du øke eierandelen din fra 50% til 60%, men ikke fra 50% til 55%. Innløsning kan gjøres i hele tideler, enten gjennom å kjøpe andeler av egenkapitalen i boligen, eller gjennom en refinansiering av boliglånet. Når du vil innløse så melder du fra om det til oss så vil vi utarbeide et tilbud til deg. Tilbudet vårt vil være basert på den dokumenterte verdistigningen som har vært på tilsvarende boliger i tråd med offisiell statistikk fra Eiendomsverdi. Eiendomsverdi er den ledende kilden på boligprisstatistikk i Norge og benyttes av både eiendomsmeglere og banker. Siden innløsning er en ensidig rettighet du har overfor oss så kan du ikke benytte den til å innløse CoOwners andeler av boligen til under opprinnelig kostpris. Det belastes et mindre gebyr for å dekke våre administrative kostnader i forbindelse etablering og innløsning. Gebyret følger til enhver tid gjeldende prisliste.

Hvilken bolig og i hvilket område kan jeg kjøpe?

CoOwner har ambisjoner om å være landsdekkende og kjøper pr dags dato boliger sammen med boligkjøpere i flere av landets største byer. Du kan kjøpe både brukte og nye selveierboliger som selges på markedet av profesjonelle aktører, som eksempelvis eiendomsmeglerforetak og boligutbyggere. Det er viktig for oss at både boligkjøper og CoOwner er trygge på boligen vi skal kjøpe sammen. Å kjøpe bolig er en av de viktigste beslutningene man tar i livet. Det skal være et veloverveid valg og noe du skal kjenne deg komfortabel med. Vi er opptatt av at boligen skal ligge i et velfungerende boligmarked som gjør at den har forutsetningene for å følge den alminnelige prisutviklingen i boligmarkedet og at det skal være enkelt å kunne selge boligen dersom du har behov for det ved senere anledning. Vi er også opptatt av at boligen har en rimelig moderne og god standard og er godt vedlikeholdt slik at sannsynligheten for skjulte feil og mangler er så liten som mulig. Det vil veie tungt for oss at boligen har en tilfredsstillende tilstandsrapport uten store/alvorlige feil/mangler. Vi har laget en egen boligveileder som sier noe om hvilke kriterier vi er opptatt av. Denne bør du gjøre deg kjent med før du starter boligjakten. Boligveilederen finner du hvis du velger "Hvordan?" i hovedmenyen.

Hvordan blir det med verdistigning i boligen?

Både boligkjøper og CoOwner vil begge få sin forholdsmessige andel av verdistigningen i boligen. Over tid vil vi dermed kunne forvente å bygge egenkapital i boligen sammen, både gjennom avdrag på lånet og forventet verdistigning. Dette gjør at du gradvis vil opparbeide nok egenkapital til å kunne innløse vår andel, enten gradvis gjennom innløsninger underveis, eller fullt og helt når du er klar for det. I normaltilfellet forventer vi at full innløsning vil kunne skje innenfor en periode på 3-5 år avhengig av boligprisutviklingen. Da tar vi utgangspunkt i en forventet prisvekst på 2,5% årlig som er vesentlig lavere enn historisk prisutvikling og mer på linje med Norges Banks mål for prisstigningen i økonomien generelt. Over 3 år vil det typisk, med en 50/50 eierbrøk på et boligkjøp til 3 million, tilsvare en verdistigning på kr 115.000 på hver vår halvdel av boligen. Selv om det ikke er noen garanti for boligprisvekst så viser historien at det er veldig få perioder uten prisvekst i boligmarkedet, når en ser på perioder på 3 år eller lengre.

Kan jeg selge boligen?

Ja, det kan du. Men fordi vi ønsker å unngå at medeierskap blir brukt til å spekulere i boligmarkedet, og fordi intensjonen er at du skal oppnå fullt eierskap i boligen gjennom vårt partnerskap, kan du ikke benytte deg av salgsretten før det har gått 3 år. Etter 3 år står du imidlertid fritt til å benytte deg av salgsretten. Boligen selges da på det åpne markedet og salget skal utføres av en profesjonell aktør. I det tilfellet boligen skal selges så har vi den samme risikoen i forhold til boligprisutvikling i den perioden vi har eid boligen sammen. Det betyr at dersom boligen er mer verdt så vil denne merverdien bli fordelt forholdsmessig mellom oss i tråd med eierbrøken. Dersom boligen er mindre verdt så vil tapet også bli fordelt på samme måte. Dette innebærer at vi har den samme risikoen i boligmarkedet ved salg etter salgsretten.

Hva tjener CoOwner på dette?

Vår suksess er først og fremst å hjelpe boligkjøpere inn i egen bolig. Når en boligkjøper går fra medeier til fullt og helt eier av egen bolig, har vi oppnådd vårt felles mål. CoOwner sin fortjeneste under partnerskapet kommer fra en rimelig og forholdsmessig leie for den andelen av boligen som CoOwner eier. I tillegg deles eventuell verdistigning i boligen mellom oss iht gjeldende eierbrøk. Ingenting utbetales til CoOwner før boligkjøperen innløser oss eller at boligen blir solgt, og på den måten har vi de samme økonomiske incentivene til å lykkes med partnerskapet.

Kalkulator

Våre samarbeidspartnere

bottom of page